• ໃໝ່
Counterpain Cold Analgesic Gel
search
  • Counterpain Cold Analgesic Gel
  • Counterpain Cold Analgesic Gel

Counterpain Cold Analgesic Gel

Counterpain Cool Gel relieves muscular aches and pain.
US$ 3,11
ບໍ່ລວມພາສີ
Net weight or volume
ຈຳນວນ

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

Counterpain Cool® Cold Analgesic Gel.

Relieves muscular aches and pain.

Manufactured in Indonesia, exported to Thailand.

Approved by Thailand FDA (registration number 1C 22/56).

Apply Counterpain Cool® analgesic gel for relief of minor aches and pains of muscles associated with strains, sprains, bruises and sport injuries.

Counterpain Analgesic Gel is easy to apply.

For external use only.

Do not use with heating pads or heating devices.

Active ingredient: levomenthol 4%.

Store below 30°.

Shelf life 3 years.

Available in 3 sizes: 30, 60, 120 grams.


Shipped from Thailand.

Counterpain Cold Analgesic Gel
COUNTERPAIN COOL
1000 ສິນຄ້າ:
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນນີ້, ທ່ານສາມາດປ່ຽນພາສາເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫນ້ານີ້!

You might also like


Reviews

Write your review

Counterpain Cold Analgesic Gel

Counterpain Cool Gel relieves muscular aches and pain.

Write your review