• නව
Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets
search
  • Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets
  • Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets
  • Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets
  • Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets

Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets

Relief of dysmenorrhea and associated premenstrual syndrome.
Anti-inflamatory.
Antiprostaglandins.
US$ 2.49
බදු ඇතුලත් නොවේ
ප්‍රමාණය

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

For the relief of dysmenorrhea, menorrhagia.

Also for the relief of pain including muscular, rheumatic (pain due to arthritic conditions), traumatic, dental, post operative, post partum pain and headache.

Made in Thailand. Approved by Thailand FDA. Registration number 1A 47/40.

Shelf life 3 years.Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets

Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets
PONSTAN 500 (10 TAB)
980 අයිතම
මෙම නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ඔබට මෙම පිටුවේ ඉහළින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට මාරු කළ හැකිය!

Reviews

Write your review

Ponstan 500 (Pfizer) 10 tablets

Relief of dysmenorrhea and associated premenstrual syndrome.
Anti-inflamatory.
Antiprostaglandins.

Write your review