search

Thyroid-S (500 tablets)

Natural thyroid extract of pigs. Made in Thailand by Sriprasit Pharma.
133,45 US$
Առանց հարկման
Քանակը

  Security policy

We take precautions to protect your information. We will safeguard your personal data.

  Delivery policy

Your order will be promptly delivered. You can choose the shipping method during checkout.

  Order payment refund

We will refund the full amount of your order if necessary.

Buy genuine armour thyroid Thyroid-S from Thailand. Order now!

Quality guaranteed! 

Desiccated natural thyroid of pigs.


This is a natural pig's thyroid extract. This is not a medicine.

Thyroid-S is a food supplement for people who have thyroid deficiency.
This is one of the best natural thyroid extracts in the world. Please give it a try.

Thyroid-S is produced in Thailand by Sriprasit Pharma.

One bottle contains 500 tablets.

Thyroid-S is one of the best NDT thyroid extracts in the world.
Our Store is selling NDT thyroid online.
NDT stands for Natural Desiccated Thyroid.

Thyroid-S is produced from natural thyroid gland of pigs. When the healthy pigs are slaughtered at the slaughter house to produce pork, the pigs' heads are being separated from the pig's body and the pig's thyroid glands are being extracted. They are cleaned by water and dried to remove extra moisture. Finally the dried pig's thyroid glands are ground into powder. That is how Natural Desiccated Thyroid is produced in Thailand.

You can buy natural desiccated thyroid known as NDT from our online store.
You can always order Thyroid-S online at our website.Armour Thyroid

Armour Thyroid

Armour Thyroid

Armour Thyroid
THYROID-S
945 Նյութեր
Այս ապրանքի մասին ավելի շատ մանրամասներ ստանալու համար դուք կարող եք փոխել լեզուն անգլերենի այս էջի վերևում:

Reviews

Write your review

Thyroid-S (500 tablets)

Natural thyroid extract of pigs. Made in Thailand by Sriprasit Pharma.

Write your review