Legal

Credits

Concept and production:

This Online store was created using Prestashop Shopping Cart Software,check out PrestaShop's ecommerce blog for news and advices about selling online and running your ecommerce website.

Информации во врска со решавање на интернет спорови во согласност со чл. 14 Пар. 1 од ODR (Онлајн Регулатива за решавање на спорови):

Европската комисија им дава можност на потрошувачите да ги решат интернет споровите во согласност со чл. 14 Пар. 1 на ODR на една од нивните платформи. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr ) служи како место каде потрошувачите можат да се обидат да дојдат до вонсудски спорови за спорови кои произлегуваат од онлајн купувања и договори за услуги.