Правовое положение

Производство:

Этот сайт был создан на PrestaShop™ ПО с открытым доступом

Thông tin về việc giải quyết tranh chấp trực tuyến theo nghệ thuật. 14 Para. 1 của ODR (Quy định giải quyết tranh chấp trực tuyến):

Ủy Ban Châu Âu cho người tiêu dùng có cơ hội giải quyết các bất đồng trực tuyến tuân thủ Điều 14 Khoản 1 của ODR trên một trong các nền tảng của họ. Nền tảng (http://ec.europa.eu/consumers/odr) đóng vai trò một trang ở đó người tiêu dùng có thể tìm cách đạt được dàn xếp bên ngoài tòa án đối với những bất đồng phát sinh từ các giao dịch mua hàng trực tuyến và các hợp đồng dịch vụ.